SAORI KANDA

SAORI KANDA × Whotel Shanghai
2019.03.16

SAORI KANDA × WhotelShanghai
exhibit at lobby lounge.
#whotel #shanghai